Turkmen – Türkmen

Bu gün üýtgeşiklik, täzelik we ogullyga almak hakda gürleşýäris.

color tv came out in Italy in 1970s

Reňkli telewizor 1970-nji ýyllarda Italiýada çykanda, ýerli häkimýetler telewizorlaryň köpüsini synagdan geçirmeýändiklerini we tomaşaçylara zyýanly bolup biljekdigini aýdyp, telewizorlaryň köpüsini ýatyrdylar. Belki dogry aýdandyrlar, belki ýok. Esasy zat, hökümetiň düşünmeýändikleri sebäpli düzgünleşdirmäge synanyşýan bozujy tehnologiýa.

Başga bir mysal internet.

Continue reading…

Duýgularyň tigirleri – Türkmenler

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromagnit induksiýa hadysasy. Faradaýyň kanuny – Türkmenler

Elektromagnit induksiýa hadysasyny Maýkl Faradaý we Jozef Genri tapdy, elektromagnit induksiýa hadysasyny görkezýän ilkinji synagyň netijesi 1931-nji ýylda Faradaý tarapyndan neşir edildi. Elektromagnit induksiýa hadysasy, üýtgeýän magnit akymynyň kesişýän zynjyrynda induksion elektromotiw naprýa .eniýeniň we induksion tokyň emele gelmeginden ybaratdyr. Bu hadysany suratlandyrýan ýönekeý synag 1-nji suratda görkezilýär. Terminallarda ýapyk zynjyry emele getirýän milliammetri birikdirýän rulon bar. Bu zynjyryň töwereginde magnit getirýäris. Magnit dynç alýan bolsa, ammetr tok görkezmeýär. Magnit rulonyň arasynda yza we yza süýşürilse, ammetriň iňňesi öwrüler, induksiýa toguň rulon zynjyrynyň bardygyny görkezýär, bu ulgamyň (rulon + magnit) elektrik generatoryna, elektromotiw naprýa .eniýesine meňzeýändigini görkezýär. naprýa .eniýe bilen işleýän elektrik hereketlendirijileri diýilýär.

Continue reading…

Duygu Çarkı Mıknatıs – Türkçe

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromanyetik indüksiyon olgusu. Faraday yasası – Türkçe

Elektromanyetik indüksiyon fenomeni Michael Faraday ve Joseph Henry tarafından keşfedildi, elektromanyetik indüksiyon fenomenini vurgulayan ilk deneyin sonuçları 1931’de Faraday tarafından yayınlandı. Elektromanyetik indüksiyon olgusu, zamanla değişen bir manyetik akı ile geçen bir devrede indüklenen bir elektromotor voltajın ve indüklenen bir akımın görünümünden oluşur. Bu fenomeni gösteren basit bir deney Şekil 1’de gösterilmiştir. Terminallerinde kapalı bir devre oluşturan bir miliammetre bağladığımız bir bobinimiz var. Bu devrenin yakınına bir mıknatıs getiriyoruz. Mıknatıs duruyorsa, ampermetre herhangi bir akım göstermez. Mıknatıs, bobin dönüşleri arasında ileri geri hareket ettirilirse, ampermetrenin iğnesi sapar ve bobin devresinde indüklenmiş akım adı verilen bir akımın varlığını gösterir ve bu sistemin (bobin + mıknatıs) bir elektrik jeneratörü gibi davrandığını gösterir, elektromotor voltajı voltaj kaynaklı elektrik motorları olarak adlandırılır.

Continue reading…

Sözleýiş patologiýasynyň sözleýiş patikasy SLP – Türkmen

SLP söz patologiýasy ses ýazgysy
Her kim gürlemegiň dogry ýoluny tapandyklaryna ynanmak bilen UKRAINE-daky söweş hakda gürleşýär. Her gün başdan geçirmeli sözlerimiz iň soňky habarlardyr öýdemok! Heartüregiňiz agyrýança, ähli sesler çykýança we tolkuna çykýançaňyz, haýsydyr bir saz diňlemek ajaýyp. Ajaýyp sazanda sizi Nordic 2 tonly gitara sesi bilen gyzykly festiwala başga ýere alyp biler. Jamaamaýkanyň toparydy, ýöne nyşanlary gaty ýadymda däl. Bu oturylyşykda tehno ýa-da retro tansydy, ýöne rokstedi söýgi DJ-dir, Nordik ruhy bilen 2 tonly gitaraçy oňa şeýle at beripdir.