Oromo – Afaan Oromoo

Har’a waa’ee jijjiirama, kalaqaa fi fudhannaa dubbachaa jirra.

color tv came out in Italy in 1970s

Bara 1970moota keessa Xaaliyaanii keessatti tv halluu qabu yeroo bahu, aanga’oonni naannoo TV’n irra caalaan isaanii qorannoo gahaa hin hojjenne, namoota ilaalan irratti miidhaa geessisuu danda’u jechuun haqaniiru. Tarii sirrii turan ta’a, tarii hin ta’u ta’a. Dubbiin jiru teknooloojii jeequmsaa mootummaan waan isaan hin hubanneef to’achuuf yaale ta’uu isaati.

Fakkeenyi biraa immoo interneetii dha.

Continue reading…

Maagneetii Gingilchaa Miiraa – Afaan Oromoo

Wheel Of Emotions Magnet

Taatee induksii elektiromaagneetikii. Seera Faraday – Oromoo

Taatee elektiromaagneetikii induuksii kan argate Maayikeel Faaraadaayi fi Jooseef Heenrii yoo ta’u, bu’aan yaalii jalqabaa taatee elektiromaagneetikii induuksii calaqqisiisu bara 1931 Faradayiin maxxanfameera. Taatee indukshinii elektiromaagneetikii mul’achuu voolteejii elektiromootiivii kakaafamee fi kaarentii kakaafame sarkiyuutii maagneetii yeroo garaagarummaa qabuun qaxxaamuree jiru keessatti mul’achuu of keessaa qaba. Yaalii salphaa taatee kana agarsiisu fakkii 1 irratti mul’ateera.Tarminaalota isaa irratti kooyilii qabna kan miliyaamiitira walitti hidhuun sarkiyuutii cufame uumuu qabna. Naannoo sarkiyuutii kanaatti maagneetii fidna. Yoo maagneetii boqonnaa irra jiraate, ammeetiriin kaarentii tokkollee hin agarsiisu. Yoo maagneetii garagalchuu kooyilii gidduutti gara fuulduraa fi gara duubaatti socho’e cirrachaan ammeetirichaa ni maqxa kunis sarkiyuutii kooyilii keessatti kaarentii kaarentii induced jedhamu jiraachuu agarsiisa kunis sirni kun (kooyilii + maagneetii) akka jenereetarii elektirikii, voolteejii elektiroomootiivii akka amala qabu agarsiisa kan mul’atan mootora elektirikii voolteejii kakaasan jedhaman.

Continue reading…