Dhivehi – ދިވެހި

ޖަޕާން: ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ އަދި ނިއުކްލިއާ އެކްސިޑެންޓް

earthquake, tyler the creator, volcano, dog, gold, apple, logo, earth, igor, music, mountain, eleven, alcohol, banned, drink, eboy, egirl, station, 4loko, 7, four, fourloko, gas, juul, loko, white claw, amount, caffeine, challenge, near me,tsunami, ocean, wings of fire, japan, wave, japanese, kanagawa, hokusai, sea, water, seawing, waves, dragon, great, blue, wof, glory, clay, starflight, cool, sunny, storm, fuji, surf, surfing, great wave, surfer, turtle, sandwing, rainwing ,nuclear, science, fallout, atomic, radiation, nuke, engineer, physics, nerd, bomb, geek, funny, radioactive, atom, energy, chemical engineering, humor, wasteland, apocalypse, power, mechanical engineering, fallout 4, war, cool, chernobyl, russia, aerospace engineering, chemical, new, black

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު 9.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައިސް ބޮޑު ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވި ވަގުތު 2:46 ހާއިރު ފުކުޝިމާގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

Japan – Fukushima – March 11, 2011

ޓޯކިޔޯ (އޭޕީ) – މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން އައި ބޮޑު ބިންހެލުމަކާއި ސުނާމީއަކުން އަދިވެސް ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް ޖަޕާނުން ހުކުރު ދުވަހު އަލުން ހޯދުންތައް އަލުންކޮށްފި އެވެ.

Continue reading…

ބެއިރޫތު ސިޓީއަށް ޖޯޑު ގޮވުންތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ލުބުނާނުގެ ބެއިރޫތު ބަނދަރުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގާތްގަނޑަކަށް 2750 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓްގެ ކެޝެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ގަދީމީ ސިޓީގެ ބޮޑެތި ބައިތައް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ބޮޑު ހައި އޯޑަރ ގޮވުމެއް ހިނގިއެވެ.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

Continue reading…

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ބަދަލާއި، އާކަމެއް އުފެއްދުމާއި، އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ވާހަކަ.

color tv came out in Italy in 1970s

1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި އިޓަލީގައި ކަލަރ ޓީވީ ނެރުނުއިރު، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކުން ވަނީ ގިނަ ޓީވީތައް ބާތިލްކޮށް، އެ ޓީވީތަކުން އެކަށީގެންވާ ޓެސްޓެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ބަލާ މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ބުނީ ތެދެއް ކަމަށް ވެދާނެ، ނުވެދާނެ. ޕޮއިންޓަކީ އެއީ އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީ ސަރުކާރުން ރެގިއުލޭޓް ކުރަން އުޅުނު ޑިސްރަޕްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމެވެ.

އަނެއް މިސާލަކީ އިންޓަނެޓެވެ.

Continue reading…

ވީލް އޮފް އިމޯޝަންސް މެގްނެޓް – ދިވެހި

Wheel Of Emotions Magnet

އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އިންޑަކްޝަންގެ ހާދިސާއެވެ. ފަރަޑޭގެ ޤާނޫނު – Dhivehi

އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އިންޑަކްޝަންގެ ހާދިސާ ހޯދިފައިވަނީ މައިކަލް ފެރަޑޭ އާއި ޖޯސެފް ހެންރީ އަށް ކަމަށާއި، އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އިންޑަކްޝަންގެ ހާދިސާއަށް އަލިއަޅުވާލާ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާގެ ނަތީޖާ ފަރަޑޭ 1931 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އިންޑަކްޝަންގެ ހާދިސާ އެކުލެވިގެންވަނީ ވަގުތު ތަފާތުވާ މެގްނެޓިކް ފްލަކްސް އިން ހުރަސްކުރާ ސާކިއުޓެއްގައި އިންޑައުސްޑް އިލެކްޓްރޯމޯޓިވް ވޯލްޓޭޖަކާއި އިންޑައުސްޑް ކަރަންޓެއް ފެނުމެވެ. މި ހާދިސާ ދައްކުވައިދޭ ސާދާ ތަޖުރިބާއެއް ފޮޓޯ 1 ގައި އެވަނީއެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާރމިނަލްތަކުގައި ކޮއިލްއެއް ހުންނައިރު، އޭގެ ޓާރމިނަލްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިލިއަމްމީޓަރެއް ގުޅުވައިގެން ބަންދު ސާރކިއުޓެއް އުފެދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރކިއުޓްގެ ކައިރީގައި މެގްނެޓެއް ގެންނަމެވެ. މެގްނެޓް އަރާމުކޮށް ހުންނަނަމަ އެމްމީޓަރުން އެއްވެސް ކަރަންޓެއް ނުދައްކާނެއެވެ. ކޮއިލް އެނބުރުމުގެ މެދުގައި މެގްނެޓް ކުރިއަށް ފަހަތަށް ގެންދާނަމަ އެމްމީޓަރުގެ ނިޑަލް އެއްކިބާވެގެން ކޮއިލް ސާރކިއުޓްގައި އިންޑައުސްޑް ކަރަންޓް ކިޔާ ކަރަންޓެއް ހުރިކަން އަންގައިދޭއިރު މި ނިޒާމު (ކޮއިލް + މެގްނެޓް) އިލެކްޓްރިކް ޖަނަރޭޓަރެއް ފަދައިން ކަންތައް ކުރާކަން އަންގައިދެއެވެ ފެންނަނީ ވޯލްޓޭޖް އިންޑައުސްޑް އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރުތަކެވެ.

Continue reading…