ޖަޕާން: ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ އަދި ނިއުކްލިއާ އެކްސިޑެންޓް

earthquake, tyler the creator, volcano, dog, gold, apple, logo, earth, igor, music, mountain, eleven, alcohol, banned, drink, eboy, egirl, station, 4loko, 7, four, fourloko, gas, juul, loko, white claw, amount, caffeine, challenge, near me,tsunami, ocean, wings of fire, japan, wave, japanese, kanagawa, hokusai, sea, water, seawing, waves, dragon, great, blue, wof, glory, clay, starflight, cool, sunny, storm, fuji, surf, surfing, great wave, surfer, turtle, sandwing, rainwing ,nuclear, science, fallout, atomic, radiation, nuke, engineer, physics, nerd, bomb, geek, funny, radioactive, atom, energy, chemical engineering, humor, wasteland, apocalypse, power, mechanical engineering, fallout 4, war, cool, chernobyl, russia, aerospace engineering, chemical, new, black

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު 9.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައިސް ބޮޑު ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވި ވަގުތު 2:46 ހާއިރު ފުކުޝިމާގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

Japan – Fukushima – March 11, 2011

ޓޯކިޔޯ (އޭޕީ) – މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން އައި ބޮޑު ބިންހެލުމަކާއި ސުނާމީއަކުން އަދިވެސް ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް ޖަޕާނުން ހުކުރު ދުވަހު އަލުން ހޯދުންތައް އަލުންކޮށްފި އެވެ.

Japanese Tsunami | Timecast March 11, 2011 | The New York Times

މިއީ އެހާ ހިތް ފަޅައިގެން ގޮސް ބަލަން ބިރުގަންނަ ކަމެކެވެ. ސުނާމީއަކާއި ބިންހެލުމެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ޝީރް ޑިސްޓްރަކްޝަން ޕަވަރ ފެނުމަކީ ހަމައެކަނި ބިރުވެރި ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ މަންމަ ޠަބީޢަތަކީ ހަގީގަތުގައި ކިހާވަރެއްކަން ޕާސްޕެކްޓިވް އަށް ގެނެސްދެއެވެ. ޖަޕާނުގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު މީހުންނާއި، ލޯބިވާ މީހުން ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި، ފެންގަނޑު ފަހަތަށް ޖެހުމުން އެ ކޮތަޅުތައް ނަގަން އުނދަގޫވާން އުޅޭ މީހުންނާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތް އުފާކުރަމެވެ.