Binkanni fila ye Beyrouth dugu minɛ

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

Awirilikalo tle 4, san 2020, nitiriti amoniyɔmu mɛtɛrɛ tɔni 2750 ɲɔgɔnna marayɔrɔ dɔ min maralen bɛ cogo la min tɛ se ka kɛ Beyrouth, Liban kurunboli yɔrɔ la, o ye tasumaba dɔ daminɛ min ye sanfɛla-bɔnba dɔ daminɛ min ye dugu kɔrɔ yɔrɔbaw tiɲɛ.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

Binkanni fila, filanan min ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan, o ye Beyrouth dugu minɛ tarata wulada joona fɛ, ka mɔgɔ 154 faga, ka mɔgɔ 5000 ni kɔ jogin, ka tiɲɛni caman kɛ. Mɔgɔ 1000 ni kɔ donna dɔgɔtɔrɔso la, ani mɔgɔ 120 ka bana juguyalen don hali bi jumadon, Liban jamana kɛnɛya minisiri Hamad Hassan ka fɔ la.

O fiɲɛ filanan ye wuluwulu bilenman dɔ ci sanfɛ dugu kurunboli yɔrɔ sanfɛ ani ka wulikan dɔ lawuli min ye gilasi kari kilomɛtɛrɛ caman kɔnɔ. Hali ni ɲinini baaraba dɔ kɛra, a dalen b’a la hali bi ko mɔgɔ tan ni caman tununna dugu in na, n’o ye Liban faaba ye, Mediterane kɔgɔjida kɔrɔnyanfan fɛ.

Ni faamaw bɛ ka ko kɛlenw fara ɲɔgɔn kan, an bɛ min dɔn ani an tɛ min dɔn, o lajɛ filɛ nin ye.

Mun de kɛra sababu ye ka o binkanniw kɛ?
A sababu tigitigi ma dɔn hali bi, nka tasuma ye kurunbonkarila dɔ tiɲɛ 6 h waati la. Binkanni fila kɛra, dɔ min tun ka dɔgɔn, o kɔfɛ, segin damadɔ o kɔfɛ, binkanniba dɔ kɛra min ye dugu yɔrɔ dɔw tiɲɛ.