Beýrut şäherine bir jübüt partlama boldy

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

2020-nji ýylyň 4-nji awgustynda Liwanyň Beýrut portunda takmynan 2750 metrik tonna ammiak selitrasynyň bir keşi gadymy şäheriň uly böleklerini weýran eden ýokary derejeli partlamany ýakdy we ýola goýdy.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

Birinjiden has uly bolan jübüt partlama, sişenbe güni agşam Beýrut şäherine hüjüm edip, azyndan 154 adamyň ölmegine, 5000-den gowrak adamyň ýaralanmagyna we giňden zyýan ýetmegine sebäp boldy. Liwanyň saglyk ministri Hamad Hasanyň sözlerine görä, anna güni 1000-den gowrak adam keselhana ýerleşdirilipdir we 120-si henizem agyr ýagdaýda.

Ikinji partlama, şäher portunyň ýokarsynda gyzyl reňkli bir bölejik iberdi we aýnany birnäçe kilometre döwýän şok tolkunyny döretdi. Uly gözleg operasiýasyna garamazdan, Ortaýer deňziniň gündogar kenaryndaky Liwanyň paýtagty bolan şäherde onlarça adamyň dereksiz ýitendigi aýdylýar.

Häkimiýetler bolup geçen zatlary bir ýere jemlänlerinde, bilýänlerimize we bilmeýän zatlarymyza serediň.

Partlamalara näme sebäp boldy?
Takyk sebäbi entek belli däl, ýöne ýangyn sagat 6 töweregi port ammaryna weýran boldy. Iki sany partlama boldy, has kiçi partlamadan soň şäheriň köp bölegini weýran eden has uly partlama boldy.