Bu gün üýtgeşiklik, täzelik we ogullyga almak hakda gürleşýäris.

color tv came out in Italy in 1970s

Reňkli telewizor 1970-nji ýyllarda Italiýada çykanda, ýerli häkimýetler telewizorlaryň köpüsini synagdan geçirmeýändiklerini we tomaşaçylara zyýanly bolup biljekdigini aýdyp, telewizorlaryň köpüsini ýatyrdylar. Belki dogry aýdandyrlar, belki ýok. Esasy zat, hökümetiň düşünmeýändikleri sebäpli düzgünleşdirmäge synanyşýan bozujy tehnologiýa.

Başga bir mysal internet.

Ilki bilen smartfon ýa-da noutbuk bilen her kim tarapyndan köpçülikleýin kabul edilen “geçip barýan fad” hasaplandy.

Bil Geýtsiň Deýwid Letterman Show-a beren interwýusynda internetiň nämedigini we dünýäni nädip üýtgetjekdigini düşündirýändigi üçin üstünden gülýändigi ýadymda.

Bill: “[Internet], elektron poçta iberip, adamlaryň maglumatlary […] neşir edip biljek ýerine öwrülýär…”

Söhbetdeş: “Birnäçe aý mundan ozal internetde […] beýsbol oýnuny ýaýlyma berjekdikleri barada uly üstünlik gazanyldy we men öz-özüme” radio jaň edýärmi? ” “… ..

Bill: “Islän wagtyňyz diňläp bilersiňiz”

Söhbetdeş: “Magnitofonlar jaň kakýarmy?”

… we ş.m. Tomaşa etmek hakykatdanam agyrýardy, ýöne Bill gülýärdi. Onuň bilen däl-de, ýanynda.

Munuň bilen nirä barýandygymy bilýärsiňiz, ýöne muny aýdyňlaşdyrmak isleýärin.

Uly täzelikler ýüze çykanda adamlar gorkýarlar diýip, kiçigöwünlilik bilen ynanýaryn.

Adamlar status-kony goramaga synanyşarlar, sebäbi “üýtgetmek” adamlary gorkuzýar. Iş ýerlerini üýtgetmek, jaýlary üýtgetmek, hyzmatdaşlary üýtgetmek (lol) gorkunç duýgy, sebäbi howpsuzlygy gözlemek we rahatlyk zolagymyzda galmak üçin programmirlendi.

Ata-babalarymyz azyk çeşmesi bolan gowy gowak tapan bolsalar, “rahatlyk zonasyndan çykmaly” we indiki naharyny üpjün etmek üçin arslanlara garşy göreşmeli däldi.

Üýtgetmek gorkunç we bu tehnologiýa düşünmek kyn. Käbir adamlar muňa düşünmäge synanyşýarlar, ýöne hakykatdanam dowzah ýaly kyn. Köp ýyl bäri bu giňişlikde boldum we her gün täze zatlar öwrenýärin.

Täze ylalaşyk mehanizmleri, blokirlemegiň dürli görnüşleri, tassyklaýjylar, delegatlar, magdançylar, nyrh, höweslendiriş, söz we ş.m. bar.

Bu diýmek, adamlaryň köpüsi muňa düşünmek üçin beýniniň güýjüni ulanmak islemeýändikleri üçin ony ýok ederler.

Muny göni aýdaýyn: öwrenmek islemezlik düýbünden dogry. E-poçtalaryň nähili işleýändigini bilemok, ýöne her gün ulanýaryn.

Internetiň nähili işleýändigini bilemok, ýene-de her gün ulanýaryn.

Telefon jaňlary, tekst habarlary, telewizor we ş.m.

Saidagny, täze tehnologiýa öwrenişmek üçin wagt gerek we şonuň üçin adamlar doňup galýarlar.

Adamlaryň köpüsi, tehnologiýany aňyrsynda nämeleriň bardygyny bilmän ulanyp başlajakdyklaryna düşünýänçäler, düşünmeýän zatlaryny halamaýandyklary üçin ony ýitirerler.

Men entek irdigimize ynanýaryn. Häzirki wagtda ortaça ulanyja gapjyk gurmak, tohum söz düzümini ýazmak, merkezleşdirilmedik maliýe protokollary, $ AAVE, Uniswap, Pancakeswap, Curve, soňra dogry üpjün edijini tapmak, soňra gapjyklaryň arasynda bellikler ibermek we ş.m.

Häzirki wagtda milliardlarça adama ýüzlenmeli däl we bu gowy zat. Gowy zat, sebäbi kompaniýalar müşderileriň merkezine we tejribesine ünsi jemläp başlansoň, her kim onuň bir bölegi bolmak isleýär.

Blokda täze kompaniýalar dünýä iner, täze hyzmatlar berler. Web3, güýçleri uly korporasiýalardan ulanyjylara geçirmek we bu biziň gözümiziň öňünde bolup geçýär.

$ BTC we $ ETH 1 ýyllyk maýa goýum däl. Bu tehnologiýalar dünýäni bilşimiz ýaly üýtgeder we inflýasiýa esasly dünýäden iň köp peýdalanýan şol bir adamdan garşylyk tapar.

Nextokarda agzalan kripto önümlerine indiki on ýylda söwda etmek we maýa goýmak isleýärin, hatda ondanam beter.

Bularyň hemmesi aýdylanda, her bir kripto birmeňzeş däl, edil her bir aksiýa birmeňzeş däl.

BTC-ni TurtleCoin bilen deňeşdirmek, $ TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) -ni Theranos bilen deňeşdirmek ýalydyr. Theranosyň bolsa tekeriniň ýoklugynyň bir sebäbi bar.

Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker

Bitcoin cryptocurrency - Bitcoin BTC Sticker Sticker
Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker
3 gatly enjamlaşdyrylan, kaka şlýapa, stol matasy, çagalar maskasy, magnit, beýsbol şapkasy, syçanjygy, it matasy, öý haýwanlary, öý ýorgan, pişik matasy, işjeň futbolka, beýsbol le ýeňli futbolka, nusgawy futbolka , Grafiki futbolka, ýeňil eşik, ýeňil köýnek, uzyn ýeňli futbolka, uzyn futbolka, premium futbolka, pullover kapot, pullover köýnek, ýaryş meýdançasy, ýeňsiz ýokarky, möhüm futbolka, tankyň üstü, üçlügi -Blend futbolka, V-Boýn futbolka, Zipli Hoodie, A-Line köýnek, Şiffon Top, Gurnalan Futbolka, Gurnalan Futbolka, V-Boýn Futbolka, Grafiki Futbolka Köýnegi, Aýakgaplar , Mini yubka, Premium Scoop futbolka, rahatlandyrylan futbolka, stiker, ýalpyldawuk stiker, noutbuk derisi, noutbuk ýeňi, aç-açan ýelmeşiji, iPad deri, iPad Snap Case, iPhone Skin, iPhone Snap Case, iPhone Soft Case, iPhone Tough Kase, “iPhone gapjyk”, “Samsung Galaxy Skin”, “Samsung Galaxy Snap Case”, “Samsung Galaxy Soft Case”, “Samsung Galaxy Galaxy Case”, “Art Board Print”, “Art Print”, “Canvas” çap edilen çap