ሎሚ ብዛዕባ ለውጢ፣ ምህዞን ምቕባልን ኢና ንዛረብ ዘለና።

color tv came out in Italy in 1970s

ኣብ ሰብዓታት ኣብ ኢጣልያ እታ ሕብራዊት ቲቪ ምስ ወጸት፡ ሰበስልጣን’ቲ ከባቢ መብዛሕትአን ቲቪታት እኹል መርመራ ኣይገበርናን፡ ንተዓዘብቲ ክጎድኣ ከም ዝኽእልን ብምግላጽ ሰሪዘንኦ። ምናልባት ሓቆም ነይሮም ይኾኑ ምናልባት ኣይኮኑን። እቲ ነጥቢ መንግስቲ ስለዘይተረድእዎ ክቆጻጸሮ ዝፈተነ ምዝባዕ ቴክኖሎጂ’ዩ ነይሩ።

ካልእ ኣብነት ድማ ኢንተርነት እዩ።

First considered a “passing fad” , ድሕሪኡ ብብዝሒ ብኹሉ ሰብ ምስ ስማርትፎን ወይ ላፕቶፕ ኣብ ምሉእ ቃል ተቐቢሉ።

ቢል ጌትስ ኣብ ዴቪድ ሌተርማን ሾው ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኢንተርነት እንታይ ምዃኑን ንዓለም ብኸመይ ከም ዝቕይራን ስለ ዝገልጸሉ ከም ዝላገጸሉ እዝክር።

ቢል፡ “[ኢንተርነት] ሰባት ሓበሬታ ዝዝርግሑሉ ቦታ ይኸውን ኣሎ […]፡ ኤለክትሮኒካዊ ኢመይላት ዝልእኹሉ…”

ሓታቲ፡ “ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ኢንተርነት […] ጸወታ ቤዝቦል ከመሓላልፉ ምዃኖም ዓቢ ስርሒት ዝመልኦ ምልክታ ነይሩ […] ኣነ ድማ በቃ ብልበይ “ሬድዮ ደወል ትድውል ድያ?” “…..

ቢል፦ “ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ኽትሰምዖ ትኽእል ኢኻ”

ሓታቲ፡ “መቕረጺ ቴፕ ደወል ይድውሉ ድዮም?”

… ወዘተ። ብቕንዕና ክትዕዘቦ ቃንዛ እዩ ነይሩ፡ ቢል ግን ይስሕቕ ነበረ። ምስኡ ዘይኮነስ ኣብኡ።

በዚ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ኢኹም፡ ግን ብክሪስታል ንጹር ክገብሮ ደልየ ኣለኹ።

ዓበይቲ ምህዞታት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ሰባት ከም ዝፈርሑ ብትሕትና እኣምን።

ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ክከላኸሉ ክፍትኑ እዮም ምኽንያቱ “ለውጢ” ንሰባት ስለ ዘፍርሕ። ስራሕ ምቕያር፡ ገዛ ምቕያር፡ መጻምድቲ ምቕያር (lol) ዘፍርሕ ስምዒት እዩ ምኽንያቱ ጸጥታ ክንደሊን ኣብ ምቾትና ክንጸንሕን ፕሮግራም ተገይሩልና ኣሎ።

ኣቦታትና ጽቡቕ በዓቲ እንተረኺቦም፡ ብዙሕ ምንጪ መግቢ ዘለዎ፡ “ካብቲ ምቾቶም ወጺኦም” ዝቕጽል መግቦም ውሕስነት ንምርካብ ገለ ኣናብስ ምቅላስ ኣየድልዮምን’ዩ።

ለውጢ ዘፍርሕ ኮይኑ እዚ ቴክኖሎጂ ንምርዳእ ኣፀጋሚ እዩ። ገለ ሰባት ክርድእዎ’ዮም ዝፍትኑ ዘለዉ፡ ብቕንዕና ግን ከም ሲኦል ከቢድ’ዩ። ኣብዚ ቦታ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሐ ክሳብ ሕጂ ድማ መዓልታዊ ሓደስቲ ነገራት ይመሃር ኣለኹ።

ሓደስቲ ናይ ምርድዳእ ኣገባባት፡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ብሎክቸይን፡ ቫሊደተራት፡ ልኡኻት፡ ዕደናውያን፡ has rate, incentives, oracles, ወዘተ ወዘተ ዝያዳ ብዝተማሃርካ መጠን ዝያዳ ክትመሃር ከም እትደሊን ዝያዳ ክትመሃር ከም ዘለካ ተገንዚብካን።

እዚ ማለት መብዛሕትኦም ሰባት ንኽርድእዎ ሓይሊ ሓንጎል ክጥቀሙ ስለዘይደልዩ ጥራይ ብራሽ ክገብርዎ’ዮም ማለት’ዩ።

እዚ ትኽ ኢለ ክገልጾ፡ ክትመሃሮ ዘይምድላይ ፍጹም ጽቡቕ እዩ። ኢመይላት ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ኣይፈልጥን’የ ምስ’ዚ ኩሉ ግን መዓልታዊ እጥቀመሉ’የ።

ብሓቂ ኢንተርነት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኣይፈልጥን’የ’ሞ፡ ሕጂ’ውን፡ መዓልታዊ’የ ዝጥቀመሉ።

ምስ ጻውዒት ቴለፎን፡ መልእኽቲ ጽሑፍ፡ ቲቪ ወዘተ እውን ከምኡ።

እዚ ክበሃል ከሎ፡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትለምዶ ግዜ ይወስድ’ሞ ስለ’ዚ’ዮም ድማ ሰባት ዝስንብዱ ዘለዉ።

መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ዘይተረድኦም ስለዘይፈትዎም ጥራይ’ዮም ብራሽ ክገብርዎ’ዮም፣ ክሳብ’ቲ ብሓቂ ብድሕሪኡ ዘሎ ከይፈለጡ ነቲ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙሉ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ዝግንዘቡ።

ገና ኣንጊህና ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንማእከላይ ተጠቃሚ ቦርሳ ምድላው፣ ዘርኢ ሓረግ ምጽሓፍ፣ ኣብ ዘይተማእከለ ፋይናንስ ፕሮቶኮላት ምውፋር፣ $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve፣ ድሕሪኡ ትኽክለኛ ናይ ስቴኪንግ ኣቕራቢ ምርካብ፣ ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ቦርሳታት ቶከናት ምልኣኽ ወዘተ ኣዝዩ ከቢድ’ዩ።

ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ንቢልዮናት ሰባት ክስሕብ ኣይተዳለወን፣ እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር’ዩ። ጽቡቕ ነገር’ዩ ምኽንያቱ ኩባንያታት ኣብ ዓማዊል ማእከል ዝገበረን ተመኩሮን ከተኩራ ምስ ጀመራ፡ ኩሉ ሰብ ኣካል ናይ’ዚ ክኸውን ክደሊ’ዩ።

ኣብቲ ብሎክቸይን ሓደሽቲ ኩባንያታት ክውለዱ እዮም፣ ሓደሽቲ ኣገልግሎታት ክወሃቡ እዮም። Web3 ኩሉ ካብ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ናብ ተጠቀምቲ ሓይሊ ምቕያር’ዩ ልክዕ ኣብ ቅድሚ ዓይንና’ዩ ዝፍጸም ዘሎ።

$BTCን $ETHን ናይ 1 ዓመት ወፍሪ ኣይኮኑን። እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኦም ንዓለም ከምቲ ንፈልጦ ክቕይሩዋ እዮም ካብቶም ልክዕ ካብ ዋጋታት ንብረት ዝቕባበ ፊያት ዝተመስረተ ዓለም ዝያዳ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሰባት ተቓውሞ ክረኽቡ እዮም።

ንዝቕጽል ዓሰርተ ዓመትን ምናልባት’ውን ኪኖኡ’ውን ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ክሪፕቶ ክነግድን ክውፍርን ፍቓደኛ እየ።

እዚ ኩሉ ምስ ተባህለ፡ ኩሉ ክሪፕቶ ሓደ ኣይኮነን፡ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ስቶክ ሓደ ዓይነት ዘይኮነ።

BTC ምስ TurtleCoin ምውድዳር ልክዕ ከም $TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) ምስ Theranos ምውድዳር እዩ። ቴራኖስ ቲከር ዘይብላሉ ምኽንያት ድማ ኣሎ።

Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker

Bitcoin cryptocurrency - Bitcoin BTC Sticker Sticker
Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker
ዝተገጥመ 3-ንጣር፣ ኣቦ ቆቢዕ፣ ናይ ዴስክ መንጸፍ፣ ናይ ህጻናት ማስክ፣ ማግኔት፣ ቆቢዕ ቤዝቦል፣ ናይ ማውስ ፓድ፣ ናይ ከልቢ መንጸፍ፣ ናይ እንስሳ ዘቤት ባንዳና፣ ናይ እንስሳ ዘቤት ኮቦርታ፣ ናይ ድሙ መንጸፍ፣ ንጡፍ ቲሸርት፣ ናይ ቤዝቦል 3⁄4 ኢድ ቲሸርት፣ ክላሲክ ቲሸርት , ግራፊክ ቲሸርት, ቀሊል ሁዲ, ቀሊል ስዊትሸርት, ነዊሕ ኢድ ቲሸርት, ነዊሕ ቲሸርት, ፕሪምየም ቲሸርት, ፑሎቨር ሁዲ, ፑሎቨር ስዊትሸርት, ረሰርባክ ታንክ ቶፕ, ኢድ ዘይብሉ ላዕለዋይ ክፋል, ኣገዳሲ ቲሸርት, ታንክ ቶፕ, ትራይ -blend ቲሸርት፣ V-ክሳድ ቲሸርት፣ ዚፕ ዘለዎ ሁዲ፣ A-Line ክዳን፣ ሺፎን ላዕለዋይ ክፋል፣ ዝተገጠመ ስኩፕ ቲሸርት፣ ዝተገጠመ ቲሸርት፣ ዝተገጠመ V-ክሳድ ቲሸርት፣ ግራፊክ ቲሸርት ክዳን፣ ሌጊንስ , ሚኒ ስረ, ፕሪምየም ስኩፕ ቲሸርት, ርጉእ ምጥዕዓም ቲሸርት, ስቲከር, ንጹህ ስቲከር, ላፕቶፕ ቆርበት, ላፕቶፕ ስሊቭ, ግሉጽ ስቲከር, iPad ቆርበት, iPad ስናፕ ኬዝ, iPhone ቆርበት, iPhone ስናፕ ኬዝ, iPhone ልስሉስ ኬዝ, iPhone ተሪር ኬዝ፣ ኣይፎን ዋሌት፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ ቆርበት፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ ስናፕ ኬዝ፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ ሶፍት ኬዝ፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ ተሪር ኬዝ፣ ኣርት ቦርድ ፕሪንት፣ ኣርት ፕሪንት፣ ካንቫስ ዝተሰቐለ ሕትመት