आयज आमी बदल, नवनिर्माण आनी आपणावपा विशीं उलयतात.

color tv came out in Italy in 1970s

१९७० च्या दशकांत इटलींत रंगीत टीव्ही आयलो तेन्ना थळाव्या अधिकाऱ्यांनी चडशे टीव्ही रद्द केले आनी तांणी फावो ती चांचणी करूंक ना आनी ते पळोवप्यांक हानीकारक थारूंक शकतात असो दावो केलो. घडये ते बरोबर आशिल्ले, घडये ना. मुद्दो म्हळ्यार तें एक विघटनकारी तंत्रगिन्यान आशिल्लें जें सरकारान तांकां समजना म्हणून नियंत्रण करपाचो यत्न केलो.

आनीक एक उदाहरण म्हळ्यार इंटरनॅट.

पयली एक “पासिंग फॅड” मानतात , मागीर पुराय उतरांत स्मार्टफोन वा लॅपटॉप आशिल्ल्या सगळ्यांनी व्हड प्रमाणांत आपणायले.

म्हाका याद आसा, डे विड लेटरमन शोचेर दिल्ले मुलाखतींत बिल गेट्साची फकाणां केल्ली कारण तो इंटरनॅट कितें आनी तातूंतल्यान संवसार कसो बदलतलो तें स्पश्ट करतालो.

बिल: “[इंटरनेट] एक जागो जावपाक लागला जंय लोकांक म्हायती उजवाडावंक मेळटा […], इलेक्ट्रॉनीक ईमेल धाडपाक…”

मुलाखत दिवपी: “एक दोन म्हयन्यां आदीं एक व्हडली ब्रेकथ्रू घोशणा जाली की इंटरनॅटाचेर […] ते बेसबॉल खेळ प्रसारीत करपाचे आसात […] आनी हांवें फकत मनांत विचारलें “रेडियो घंटी वाजता काय?” “…..

बिल: “तुका जाय तेन्ना आयकूंक मेळटा”

मुलाखत दिवपी: “टेप रेकॉर्डर घंटी वाजता काय?”

… आनी अशे तरेन. प्रामाणीकपणान पळोवपाक वेदना जाताली, पूण बिल हांसतालो. ताचे वांगडा न्हय, पूण ताचेर.

हाचे कडेन हांव खंय वता तें तुमकां खबर आसा, पूण म्हाका तें स्फटिकी स्पश्ट करपाचें आसा.

जेन्ना जेन्ना व्हडले व्हडले नवनिर्माण आसतात तेन्ना लोक भियेतात अशें हांवें नम्रपणान मानलां.

“बदल” लोकांक भियेयता म्हणून लोक सद्याची राखण करपाचो यत्न करतले. नोकरी बदलप, घर बदलप, भागीदार बदलप (lol) ही एक भंयकर भावना कारण आमी सुरक्षा सोदपाक आनी आमच्या कम्फर्ट झोनांत रावपाक प्रोग्राम केल्ले आसात.

आमच्या पूर्वजांक एक बरी गुफा मेळ्ळी जाल्यार, जेवणाचे भरपूर स्रोत आशिल्ले, तांकां फुडलें जेवण सुरक्षीत करपा खातीर “आपल्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरून” कांय शींवांक झगडपाची गरज नाशिल्ली.

बदल भिरांकूळ आसा आनी हें तंत्रगिन्यान समजून घेवप कठीण. कांय जाण तें समजून घेवपाचो यत्न करतात, पूण प्रामाणीकपणान नरकासूर सारकें कठीण. हांव ह्या जाग्यार जायतीं वर्सां आसां आनी अजूनय दर दिसा नवी नवी गजाल शिकतां.

नवी एकमत यंत्रणा, वेगवेगळ्या प्रकारची ब्लॉकचेन, व्हॅलिडेटर, डेलिगेटर, मायनर, आसा रेट, प्रोत्साहन, ऑरेकल, आदी आदी तुमकां जितलें चड शिकपाक जाय तितलें चड शिकपाक जाय आनी तुमकां कळटा तितलेंच चड शिकपाचें आसा.

हाचो अर्थ चडशे लोक फकत ब्रश ऑफ करतले कारण तांकां तें समजून घेवपाक मेंदवाची शक्त वापरपाची इत्सा ना.

हें सरळ सांगूं: शिकपाची इत्सा नासप हें पुरायपणान बरोबर. ईमेल कशे काम करतात तें म्हाका खबर ना आनी तरी लेगीत हांव ते दर दिसा वापरतां.

इंटरनॅट प्रत्यक्षांत कशें काम करता तें म्हाका खबर ना आनी तरी लेगीत, परतून, हांव तो दर दिसा वापरतां.

फोन कॉल, मजकूर संदेश, टीव्ही आदी कडेनय तशेंच.

म्हणल्यार नव्या तंत्रगिन्यानाची सवय जावपाक वेळ लागता आनी ताका लागून लोक फ्रीक जावपाक लागल्यात.

चडशे लोक फकत तें ब्रश करतले कारण तांकां समजना तें आवडना, जो मेरेन तांकां कळना की तांकां खरेंच ताचे फाटल्यान कितें आसा तें कळनासतना तंत्रगिन्यान वापरपाक सुरवात करूं येता.

आमी अजून पयलींच आसात अशें म्हाका दिसता. आयच्या प्रमाणें सरासरी वापरप्याक पाकीट सेटअप करप, बियाणें वाक्यांश बरोवप, विकेंद्रीकृत अर्थीक प्रोटोकॉलांत वांटो घेवप, $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, मागीर योग्य स्टेकिंग पुरवणदार सोदप, मागीर पाकीटां मदीं टोकन धाडप आदी सामके कठीण आसा.

आतां जशें आसा तशें तें अब्जांनी लोकांक आवडपाक तयार ना, आनी ही एक बरी गजाल. ही एक बरी गजाल कारण एकदां कंपनींनी गिरायक केंद्रीतपण आनी अणभवाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक सुरवात केल्या उपरांत सगळ्यांक ताचो एक भाग जावपाची इत्सा जातली.

ब्लॉकचेनाचेर नवी कंपनी जल्माक येतली, नवी सेवा दितले. Web3 हें सगळें व्हड म्हामंडळां कडल्यान वापरप्यां कडेन सत्ता स्थलांतरीत करपाचें आसा आनी तें आमच्या दोळ्या मुखारच घडटा.

$BTC आनी $ETH ही 1 वर्साची गुंतवणूक न्हय. हे तंत्रगिन्यान आमी जाणात तशें संवसार बदलतले आनी तांकां त्याच लोकां कडल्यान प्रतिकार मेळटलो जे चलनवाडीचेर आदारिल्ल्या संवसारांतल्यान चड फायदो जातलो.

फुडल्या दशका खातीर आनी घडये ताचे परस फुडें लेगीत वयल्यान सांगिल्ल्या क्रिप्टोचो वेपार आनी गुंतवणूक करपाक हांव तयार आसां.

हें सगळें सांगून दरेक क्रिप्टो सारको न्हय, जसो दरेक स्टॉक सारको ना.

बीटीसीची टर्टलकोइन कडेन तुळा करप म्हणल्यार $टीएसएलए (टेस्ला मोटर्स, इंक.) (टेस्ला मोटर्स, इंक.) आनी थेरानोस हांची तुळा करपा सारकें. आनी थेरानोसाक टिकर नाशिल्ल्याचें एक कारण आसा.

Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker

Bitcoin cryptocurrency - Bitcoin BTC Sticker Sticker
Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker
फिट 3-लेयर, डॅड हॅट, डेस्क मॅट, किड्स मास्क, चुंबक, बेसबॉल कॅप, माउस पॅड, डॉग मॅट, पालतू बंदना, पाळीव प्राणी कंबल, बिल्ली चटाई, सक्रिय टी-शर्ट, बेसबॉल 3⁄4 बांह टी-शर्ट, क्लासिक टी-शर्ट , ग्राफिक टी-शर्ट, हलके वजनाचे हुडी, हलके वजनाचे स्वेटशर्ट, लांब बाजूची टी-शर्ट, लांब टी-शर्ट, प्रीमियम टी-शर्ट, पुलओवर हुडी, पुलओवर स्वेटशर्ट, रेसरबॅक टॅंक टॉप, बांये नाशिल्लें टॉप, आवश्यक टी-शर्ट, टॅंक टॉप, त्रि -blend टी-शर्ट, वी-नेक टी-शर्ट, जिप्ड हुडी, ए-लाइन ड्रेस, शिफॉन टॉप, फिट स्कूप टी-शर्ट, फिट टी-शर्ट, फिट वी-नेक टी-शर्ट, ग्राफिक टी-शर्ट ड्रेस, लेगिंग , मिनी स्कर्ट, प्रीमियम स्कूप टी-शर्ट, रिलेक्स फिट टी-शर्ट, स्टिकर, ग्लॉसी स्टिकर, लॅपटॉप स्किन, लॅपटॉप स्लीव, पारदर्शक स्टिकर, आयपॅड स्किन, आयपॅड स्नॅप केस, आयफोन स्किन, आयफोन स्नॅप केस, आयफोन सॉफ्ट केस, आयफोन टफ केस, आयफोन वॉलेट, सॅमसंग गॅलेक्सी स्किन, सॅमसंग गॅलेक्सी स्नॅप केस, सॅमसंग गॅलेक्सी सॉफ्ट केस, सॅमसंग गॅलेक्सी टफ केस, आर्ट बोर्ड प्रिंट, आर्ट प्रिंट, कॅनवास माउंट प्रिंट