މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ބަދަލާއި، އާކަމެއް އުފެއްދުމާއި، އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ވާހަކަ.

color tv came out in Italy in 1970s

1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި އިޓަލީގައި ކަލަރ ޓީވީ ނެރުނުއިރު، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކުން ވަނީ ގިނަ ޓީވީތައް ބާތިލްކޮށް، އެ ޓީވީތަކުން އެކަށީގެންވާ ޓެސްޓެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ބަލާ މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ބުނީ ތެދެއް ކަމަށް ވެދާނެ، ނުވެދާނެ. ޕޮއިންޓަކީ އެއީ އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީ ސަރުކާރުން ރެގިއުލޭޓް ކުރަން އުޅުނު ޑިސްރަޕްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމެވެ.

އަނެއް މިސާލަކީ އިންޓަނެޓެވެ.

ފުރަތަމަ ބެލީ “ޕާސިންގ ފެޑް” , ދެން މާސްވްލީ އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައިވަނީ ސްމާޓްފޯނެއް ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕެއް ގެންގުޅޭ އެންމެން މުޅި ބަހުންނެވެ.

އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ޑޭވިޑް ލެޓަރމަން ޝޯގައި ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބިލް ގޭޓްސް އަށް މަލާމާތް ކުރެވުނީ އިންޓަނެޓަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ބަދަލުވާނެ ގޮތް ކިޔައިދެމުން ދިޔަ ސަބަބުންނެވެ.

ބިލް: “[އިންޓަރނެޓް] ވެގެން މިދަނީ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ޝާއިއު ކުރެވޭނެ ތަނަކަށް […]، އިލެކްޓްރޯނިކް އީމެއިލް ފޮނުވޭނެ ތަނަކަށް…”

އިންޓަވިއު ކުރި މީހާ: “މީގެ ދެތިން މަސް ކުރިން އިންޓަނެޓްގައި ބޮޑު ބްރޭކްތްރޫއެއް އިއުލާން ކުރެވުނީ […] އެމީހުން ބޭސްބޯޅަ މެޗެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އިއުލާނެއް […] އަދި އަހަރެން ހަމަ ހިތަށް އެރީ “ރޭޑިއޯ އިން ބެލް ޖަހާ ހެއްޔެވެ؟” “…..

ބިލް: “ބޭނުންވާ ވަގުތެއްގައި އަޑުއަހާލެވޭނެ”

އިންޓަވިއު ކުރާ މީހާ: “ޓޭޕް ރެކޯޑަރުން ބެލް ޖަހާ ހެއްޔެވެ؟؟؟”

… އަދި މިހެންގޮސް. ތެދުވެރިކަމާއެކު ބަލަން ވޭންދެނިވި ނަމަވެސް ބިލް ހުރީ ހޭންފެށުމުންނެވެ. އޭނާއާއެކު ނޫން، އޭނާއާ ދިމާއަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިކަމާ އެކު ދަނީ ކޮންތާކަށްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ކޮށްލަން.

އަޅުގަނޑު ނިކަމެތިކަމާއެކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޮޑެތި އީޖާދުތަކެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީހުން ބިރުގަނެއެވެ.

މީހުން ސްޓޭޓަސް ކުއޯ ދިފާއު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނީ “ބަދަލު” ގެ ސަބަބުން މީހުން ބިރުގަންނަތީ އެވެ. ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ގެދޮރު ބަދަލުކުރުމާއި، ބައިވެރިން ބަދަލުކުރުމަކީ (ލޯލް) ބިރުވެރި އިހުސާސެއް ކަމުގައި ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮގްރާމް ކުރެވިފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްފޯޓް ޒޯނުގައި މަޑުކުރުމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންނަށް ރަނގަޅު ހޮހަޅައެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ކާނާގެ ގިނަ މަސްދަރުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެމީހުންގެ ދެން ކެއުން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި “އެމީހުންގެ ކޮމްފޯޓް ޒޯނުން ނުކުމެ” ބައެއް ސިންގާތަކާ ހަނގުރާމަ ކުރަން ނުޖެހުނެވެ.

ބަދަލަކީ ބިރުވެރި ކަމެއް ކަމަށާއި މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ވިސްނަން އުނދަގޫ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން އެކަން ވިސްނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ނަމަވެސް ތެދުވެރިކަމާއެކު ނަރަކަ ފަދައިން އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑު މި ޖާގަގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި އަދިވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާ ކަންތައްތައް ދަސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އައު ކޮންސެންސަސް މެކޭނިޒަމްސް، ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބްލޮކްޗޭން، ވެލިޑޭޓަރސް، ޑެލިގޭޓަރސް، މައިންސް، ހާސް ރޭޓް، އިންސެންޓިވްސް، އޮރެކަލްސް، ފަދަ ފަދަ ތަކެތި ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވެ ދަސްކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ވިސްނޭނެއެވެ.

މިއީ ގިނަ މީހުން ހަމައެކަނި ބުރުސްކޮށްލާނީ އެކަން ވިސްނައިގަތުމަށް ސިކުނޑީގެ ބާރު ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ބުނުމެވެ.

މިކަން ސީދާކޮށް ދަންނަވާލަން: އެކަން ދަސްކުރަން ބޭނުން ނުވުމަކީ މުޅިން އޯކޭ ކަމެއް. އީމެއިލްތައް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެއް ނޭނގެ އަދިވެސް އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ އީމެއިލްތައް ބޭނުންކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އިންޓަރނެޓް އަސްލު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެއް އަދި އަދިވެސް، އަނެއްކާވެސް، އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންކުރަން.

ފޯނުކޯލާއި، ޓެކްސްޓް މެސެޖާއި، ޓީވީ ފަދަ ކަންކަމުގައިވެސް ހަމަ އެގޮތެވެ.

އެހެން ބުނި ނަމަވެސް އާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ހޭނިގެން ވަގުތު ނަގާތީ މީހުން ފްރީކް އައުޓް ވެގެން ދަނީ އެހެންވެ އެވެ.

ގިނަ މީހުން ހަމައެކަނި ބުރުސް ކޮށްލާނީ އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭ އެއްޗެއް ކަމުނުދާތީ، އެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަހަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ހަގީގަތުގައި ނޭނގި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެކަން ވިސްނޭހާ ހިނދަކު.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް މިތިބީ އަވަސް. މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އާދައިގެ ޔޫޒަރަކަށް ވޮލެޓެއް ސެޓަޕްކޮށް، ސީޑް ފްރޭޒް ލިޔެ، ލާމަރުކަޒީ ފައިނޭންސް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބައިވެރިވުން، $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve، ދެން ރަނގަޅު ސްޓޭކިންގ ޕްރޮވައިޑަރެއް ހޯދުން، ދެން ވޮލެޓްތަކުގެ މެދުގައި ޓޯކަން ފޮނުވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަން ކިތަންމެހާވެސް އުނދަގޫވެއެވެ.

މިހާރު އޮތް ގޮތަށް އެއީ އެތައް ބިލިއަން ބަޔަކަށް ކަމުދާނެ ކަމެއް ނޫން، އަދި މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ ކުންފުނިތަކުން ކަސްޓަމަރ ސެންޓްރިސިޓީ އާއި ތަޖުރިބާއަށް ފޯކަސް ކުރަން ފެށުމުން އެންމެންވެސް އެކަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ އެވެ.

ބްލޮކްޗޭންގައި އާ ކުންފުނިތައް އުފަންވެ، އާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވެބް3 އަކީ ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޝަންތަކުން ބާރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

$ބީޓީސީ އަދި $އީޓީއެޗް އަކީ 1 އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ނޫނެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށް، އިންފްލޭޝަނަރީ ފިއަޓް ބިނާކޮށްފައިވާ ދުނިޔެއަކުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ ހަމަ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ދެކޮޅުވެރިކަން ލިބޭނެ.

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކްރިޕްޓޯއަށް ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރަށް ވިޔަފާރިކޮށް އިންވެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް މިހުރީ، އަދި ފަހަރެއްގައި އެއަށްވުރެ ވެސް ކުރިއަށް.

މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ބުނުމާއެކު، ކޮންމެ ކްރިޕްޓޯއަކީ އެއްގޮތް އެއްޗެއް ނޫން، ހަމަ ކޮންމެ ސްޓޮކެއް އެއްގޮތް ނުވާ ފަދައިން.

ބީޓީސީ އާއި ޓާޓްލްކޮއިން އަޅާކިޔުމަކީ $ޓީއެސްއެލްއޭ (ޓެސްލާ މޮޓޯސް، އިންކް) (ޓެސްލާ މޮޓޯސް، އިންކް) އާއި ތެރަނޯސް އަޅާކިޔުން ފަދަ ކަމެކެވެ. އަދި ތެރަނޯސްގައި ޓިކަރެއް ނެތް ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ.

Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker

Bitcoin cryptocurrency - Bitcoin BTC Sticker Sticker
Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker
ފިޓްޑް 3-ލޭޔަރ، ޑޭޑް ހެޓް، ޑެސްކް މެޓް، ކިޑްސް މާސްކް، މެގްނެޓް، ބޭސްބޯލް ކެޕް، މައުސް ޕެޑް، ޑޮގް މެޓް، ޕެޓް ބަންޑާނާ، ޕެޓް ބްލެންކެޓް، ކެޓް މެޓް، އެކްޓިވް ޓީޝާޓް، ބޭސްބޯލް 3⁄4 އަތްތިލަ ޓީޝާޓް، ކްލާސިކް ޓީޝާޓް , ގްރެފިކް ޓީޝާޓް، ލައިޓްވޭޓް ހޫޑީ، ލައިޓްވޭޓް ސްވެޓްޝާޓް، ދިގު އަތްތިލަ ޓީޝާޓް، ދިގު ޓީޝާޓް، ޕްރީމިއަމް ޓީޝާޓް، ޕުލޯވަރ ހޫޑީ، ޕުލޯވަރ ސްވެޓްޝާޓް، ރޭސަރބެކް ޓޭންކް ޓޮޕް، އަތްނުލާ ޓޮޕް، އެސެންޝިއަލް ޓީޝާޓް، ޓޭންކް ޓޮޕް، ޓްރައި -blend ޓީޝާޓް، ވީ ނެކް ޓީޝާޓް، ޒިޕްޑް ހޫޑީ، އޭ ލައިން ހެދުން، ޝިފޯން ޓޮޕް، ފިޓް ސްކޫޕް ޓީޝާޓް، ފިޓް ޓީޝާޓް، ފިޓް ވީ ނެކް ޓީޝާޓް، ގްރެފިކް ޓީޝާޓް ހެދުން، ލެގިންސް , މިނީ ސްކާޓް، ޕްރީމިއަމް ސްކޫޕް ޓީޝާޓް، ރިލެކްސްޑް ފިޓް ޓީޝާޓް، ސްޓިކާ، ގްލޮސީ ސްޓިކާ، ލެޕްޓޮޕް ސްކިން، ލެޕްޓޮޕް ސްލީވް، ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ސްޓިކާ، އައިޕެޑް ސްކިން، އައިޕެޑް ސްނެޕް ކޭސް، އައިފޯން ސްކިން، އައިފޯން ސްނެޕް ކޭސް، އައިފޯން ސޮފްޓް ކޭސް، އައިފޯން ޓަފް ކޭސް، އައިފޯން ވޮލެޓް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ސްކިން، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ސްނެޕް ކޭސް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ސޮފްޓް ކޭސް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓަފް ކޭސް، އާޓް ބޯޑް ޕްރިންޓް، އާޓް ޕްރިންޓް، ކެންވަސް މައުންޓެޑް ޕްރިންޓް