Maginete ya Vhilwa ra Mintlhaveko – Tsonga

Wheel Of Emotions Magnet

Xiendlakalo xa induction ya electromagnetic. Nawu wa Faraday – Vatsonga

Xiendlakalo xa electromagnetic induction xi tshuburiwile hi Michael Faraday na Joseph Henry, mbuyelo wa xikambelo xo sungula lexi kombisaka xiendlakalo xa electromagnetic induction wu kandziyisiwile hi 1931 hi Faraday. Xiendlakalo xa electromagnetic induction xivumbiwa hi ku vonaka ka induced electromotive voltage na induced current eka circuit leyi tsemakanyaka hi magnetic flux leyi cinca cincaka hi nkarhi. Xikambelo xo olova lexi kombisaka xiendlakalo lexi xi kombisiwile eka Xifaniso 1. Hi na khoyili eka swiphemu swa yona hi hlanganisa miliyamitara hi vumba xirhendzevutana lexi pfalekeke. Hi tisa maginete ekusuhi ni xirhendzevutana lexi. Loko maginete yi ri eku wiseni, ammeter a yi kombisi current yo karhi. Loko magnet yi fambisiwa emahlweni na le ndzhaku exikarhi ka ku jika ka coil nayiti ya ammeter ya hambuka leswi kombisaka vukona eka xirhendzevutani xa coil bya current leyi vuriwaka induced current leyi kombisaka leswaku sisiteme leyi (coil + magnet) yi tikhoma ku fana na jenereta ya gezi, voltage ya electromotive ku humelela ku vitaniwa ti motor ta gezi leti hlohloteriwaka hi voltage.

Legea lui Faraday
Xifaniso xa 1.1
  • A. Magineti loko yi wisa
  • B. Maginete lama fambaka hi tlhelo ra ximatsi
  • C. Maginete lama fambaka hi tlhelo ra xinene

Ku fuma ka Lenz
Ndlela ya current leyi hlohloteriwaka yi fambelana na ku famba ka magnet na ndlela leyi ti poles ta magnet ti kongomisiweke ha yona eka coil. Nawu lowu vekaka tlhelo ra current leyi hlohloteriwaka na voltage ya electromotive leyi hlohloteriwaka wu vuriwa nawu wa Lenz naswona wu vuriwa hi ndlela leyi landzelaka: voltage ya electromotive leyi hlohloteriwaka na current leyi hlohloteriwaka swi na nhlamuselo yo tano leyi kanetaka ku cinca-cinca ka matimba ya maginete ya inductive (leyi nga xivangelo xa xiendlakalo lexi). Ku tirhisiwa ka nawu wa Lenz eka xikambelo lexi hlamuseriweke eka Xifaniso xa 1 ku kombisiwile laha hansi. Eka Xifaniso xa 2 maginete yi nghena na N pole exikarhi ka ku jika ka khoyili. Inductive magnetic field B inductor yi kongomisiwe etlhelo ra ximatsi naswona yi vanga ku andza ka flux hi ku tirhisa coil. Hi ku ya hi nawu wa Lenz, nsimu ya maginete leyi hlohloteriweke B leyi hlohloteriwaka yi fanele ku endla leswaku ku khuluka ku kaneta ku engeteleka loku, i.e. ku va eka tlhelo leri hambaneke na inductive B. Hikokwalaho, current leyi hlohleteriwaka hiku tirhisa coil yifanele kuva na tlhelo leri endlaka leswaku induced B yi lwisana na ku tlakuka ka B inductor.

Faraday's law Maginete ya nghena
Xifaniso xa 2

Maginete ya Vhilwa ra Mintlhaveko NXOPAXOPO WA MARITO

Ku vilela, ku hluriwa, ku chava, ku chava, ku hlamala, ku hluriwa, ku heleriwa hi ntshembo, ku pfilunganyeka, ku hlamala, ku xixima, ku hisekela, ku va na matimba, ku ntshunxiwa, ku tsaka, ku hlekisa, ku hlekisa, KU TLHELA, KU VULAVULA, KU HLUVUTISIWA, KU NGA HLAWULI, KU NGA TLHELELI, KU HLAWULEKA, KU TILHILE, KU NGA RI NA NTSENGO, XITLHANYI, VULNERABLE, POWERLAGED, VICIMATED, ONORED, SHAMEFUL, REMOVAL, HESITATIVE, HATEFUL RETREATED, IRRITATED, ANGRY, HOSTILE, CAUSED, KU HLUVUKA, KU HLUVUKA, KU HOXEKILE, RESENTINS, KU HLUVUKA, KU NGA TIYISISI, KU HLAYISIWA, KU BIHILE, KU HLAYISIWA, KU NGA AMUKELEKI, KU NGA HLAYISIWI, KU NGA HLAYISIWI , Ku tsaka, Ku tsaka, Ku tsakela, Ku tikukumuxa, Ku pfumela, Ku tiya, Ku rhula, Ku va na vuxaka, Ku va na ntshembo, Ku borheka, Ku leha, Ku tshikileleka, Ku heleriwa hi ntshembo, Ku tshikiwa, Ku va na nandzu, Ku papalata, Ku chavisa, Ku khunguvanyeka, Ku nga amukeli, Ku pfumala vukanganyisi, SWESWO, KU HLAWURIWA, KU VAVISEKA, UMI MUBEDO, KU ALA, KU HLAYISA, KU NGA TIYISISI, KU NGA TLHELELI, KU CHAVA, KU CHAVA, KU HLAMALIWA, KU TSAKISA, KU HLAWULEKA, KU NGA RHANDZI, KU HLUVUKA

STICKER YA XAVISIWA Maginete ya Vhilwa ra Mintlhaveko

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER