Maagneetii Gingilchaa Miiraa – Afaan Oromoo

Wheel Of Emotions Magnet

Taatee induksii elektiromaagneetikii. Seera Faraday – Oromoo

Taatee elektiromaagneetikii induuksii kan argate Maayikeel Faaraadaayi fi Jooseef Heenrii yoo ta’u, bu’aan yaalii jalqabaa taatee elektiromaagneetikii induuksii calaqqisiisu bara 1931 Faradayiin maxxanfameera. Taatee indukshinii elektiromaagneetikii mul’achuu voolteejii elektiromootiivii kakaafamee fi kaarentii kakaafame sarkiyuutii maagneetii yeroo garaagarummaa qabuun qaxxaamuree jiru keessatti mul’achuu of keessaa qaba. Yaalii salphaa taatee kana agarsiisu fakkii 1 irratti mul’ateera.Tarminaalota isaa irratti kooyilii qabna kan miliyaamiitira walitti hidhuun sarkiyuutii cufame uumuu qabna. Naannoo sarkiyuutii kanaatti maagneetii fidna. Yoo maagneetii boqonnaa irra jiraate, ammeetiriin kaarentii tokkollee hin agarsiisu. Yoo maagneetii garagalchuu kooyilii gidduutti gara fuulduraa fi gara duubaatti socho’e cirrachaan ammeetirichaa ni maqxa kunis sarkiyuutii kooyilii keessatti kaarentii kaarentii induced jedhamu jiraachuu agarsiisa kunis sirni kun (kooyilii + maagneetii) akka jenereetarii elektirikii, voolteejii elektiroomootiivii akka amala qabu agarsiisa kan mul’atan mootora elektirikii voolteejii kakaasan jedhaman.

Legea lui Faraday
Fakkii 1.
  • A. Maagneetii yeroo boqonnaa
  • B. Maagneetii gara bitaatti socho’aa jiru
  • C. Maagneetii gara mirgaatti socho’aa jiru

Bulchiinsa Lenz
Kallattiin kaarentii kaka’umsaa sochii maagneetii fi akkaataa pooloonni maagneetii gara kooyiliitti qajeelfaman waliin wal qabata. Seerri kallattii kaarentii kaka’umsaa fi voolteejii elektiroomootiivii kakaafame murteessu seera Leenz jedhama akka armaan gadiitti ibsama: voolteejiin elektiroomootiivii kakaafamee fi kaarentiin kakaafame miira akkasii kan jijjiirama dirree maagneetii induktiivii mormu qabu (innis sababa taatee kanaa). Hojiirra oolmaan seera Leenzii yaalii fakkii 1 irratti ibsameef armaan gaditti agarsiifameera. Fakkii 2 irratti maagneetii garagalcha kooyilii gidduutti utubaa N waliin seena. Induktarri dirree maagneetii induktiivii B gara bitaatti kan qajeelfamee yoo ta’u, karaa kooyilii keessaa dhangala’aa dabaluu fida. Akka seera Leenzitti, dirree maagneetii kakaafame B kakaafame daballii kana akka mormu flux gochuu qaba, jechuunis kallattii faallaa induktiivii B ta’uu qaba. Kanaafuu, kaarentiin induced karaa kooyilii kallattii akkasii qabaachuu qaba, kunis B induced tokko daballii inductor B akka mormu taasisu.

Faraday's law Maagneetii ni seena
Fakkii 2.

Maagneetii Gingilchaa Miiraa TARREE JECHOOTAA

Yaaddoo, liqimfame, sodaatee, sodaatee, rifate, liqimfame, abdii kutate, ajaa’ibsiifate, ajaa’ibsiifate, kabajaa, hawwii guddaa, humna, bilisa ba’e, gammachuu guddaa, qoosaa, qoosaa, TAPHACHUU, BANAA, KAN KAN QABNE, DHAABBATA HIN QABNE, APATHIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, LOWER, SAXALAA, HUMNA HIN QABNE, MIIDHAA, TUFAMAN, SALPHAA, BUQQISUU, DUBBISUU, JIBBAA DEEBI’EE, DHAABBATAA, AARUU, DIINSUMMAA, SABABA, Aarii, Aarii, DOGOGGORA, RESENTINS, INAAFAA, MIRKANAA HIN QABNE, GADI, HAMAA, KAN WALQABNE, HIN FUDHATAMNE, HIN QABNE, KAN HIN QABNE , Gammachuu, Gammachuu, Fedhii, Boonuu, Fudhatama, Jabaa, Nagaa, Walitti dhiyeenya, Abdii, Nuffisiisaa, Dheeraa, Dhiphina, Abdii kutate, Gatame, Yakkamaa, Irraa fagaachuu, Sodaachisaa, Abdii kutate, Raggaasisuu dhabuu, Crude, KAN, SODAachisaa, MIIDHAA, UMI SIRREE, DIDDEE, MATA DUREE, MIRKANAA’UU HIN QABNE, OBSA DHABNE, SODAADHU, SODAADHA, AJAA’IBUU, GAMMACHUU, GADDA, JEDHAMUU, AARUU

ISTIKARAA GURRAACHA Maagneetii Gingilchaa Miiraa

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER