भावनांचो चक्र चुंबक “कोंकण.”

Wheel Of Emotions Magnet

विद्युत् चुंबकीय प्रेरणा ही घडणूक. फराडेचो कायदो – कोंकण

विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक मायकल फॅराडे आनी जोसेफ हेन्री हांणी सोदून काडली, विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक उजवाडाक हाडपी पयल्या प्रयोगाचे परिणाम फॅराडे हाणें १९३१ त उजवाडाक हाडल्यात. विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक म्हळ्यार काळ बदलपी चुंबकीय प्रवाहान पार केल्ल्या मंडळांत प्रेरीत विद्युत् चालन विद्युत्दाब आनी प्रेरीत प्रवाह दिसप. ही घडणूक दाखोवपी एक सादो प्रयोग आकृती 1 त दाखयला.आमचे टर्मिनलांचेर एक कुंडली आसा, ताच्या टर्मिनलांचेर आमी एक मिलीअँमीटर जोडून बंद विद्युत् मंडळ तयार करतात. ह्या परिपथाच्या लागसार आमी एक चुंबक हाडटात. चुंबक विश्रांती घेतल्यार अँमिटर कसलोच प्रवाह दाखयना. चुंबक कुंडली घुंवडावप हांचेमदीं फाटीं फुडें व्हरल्यार अँम्मीटराची सुई विचलीत जाता जी कुंडली मंडळांत प्रेरीत प्रवाह नांवाचो प्रवाह आशिल्ल्याचें दाखयता जें ही पद्दत (कुंडली + चुंबक) विद्युत् जनरेटराभशेन वागता अशें दाखयता, विद्युत्गती विद्युत्दाब विद्युत्दाब प्रेरीत विद्युत् मोटार अशें म्हण्टात अशें दिसपी.

Legea lui Faraday
आकृती १
  • उ. विश्रांती घेतना चुंबक
  • B. डावी वटेन वचपी चुंबक
  • ग. उजवे वटेन वचपी चुंबक

लेन्झ हाचो नेम
प्रेरीत प्रवाहाची दिका चुंबकाचे हालचालीकडेन आनी चुंबकाचे ध्रुव कुंडलेकडेन कशे दिश्टी पडटात हाचेकडेन संबंदीत आसता. प्रेरीत प्रवाहाची दिका आनी प्रेरीत विद्युत्गती विद्युत्दाब थारावपी नेमाक लेन्झचो नेम अशें म्हण्टात आनी ताका अशें सांगलां: प्रेरीत विद्युत्गती विद्युत्दाब आनी प्रेरीत प्रवाह हांचेमदीं असो अर्थ आसता की प्रेरक चुंबकीय क्षेत्राच्या बदलाक विरोध करतात (जें म्हणल्यार घडणुकेचें कारण). आकृती १ त वर्णन केल्ल्या प्रयोगाखातीर लेन्झच्या नेमाचो उपेग सकयल दिला. आकृती 2 त चुंबक कुंडली घुंवपा मदीं N ध्रुव घेवन प्रवेश करता. प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र B प्रेरक डावी वटेन आसता आनी ताका लागून कुंडलींतल्यान वाडत वचपी प्रवाह निर्माण जाता. लेन्झ हाच्या नेमाप्रमाण प्रेरीत जावपी प्रेरीत चुंबकीय क्षेत्र B हाका लागून हे वाडीक विरोध करपाक प्रवाह निर्माण करपाक जाय, म्हळ्यार प्रेरक B च्या उरफाटे दिकेन आसपाक जाय. देखून कुंडलींतल्यान प्रेरीत प्रवाहाची अशी दिका आसूंक जाय की ताका लागून प्रेरीत बी ब प्रेरक वाडपाक विरोध करपाक कारण जाता.

Faraday's law चुंबक भितर सरता
आकृती २

चुंबक भावनांचो चक्र – शब्दांची वळेरी

चिंतित, अभिभूत, भियेल्लो, भियेल्लो, धक्को खाल्लो, अभिभूत, मोहभंग, भ्रमित, आश्चर्यचकित, आदरपूर्ण, उत्सुक, ऊर्जावान, मुक्त, उमळशीक, विनोदी, विनोदी, मत्सर करपी, खेळगडो, उक्तो, प्रेरीत, उदासीन, उदासीन, एकांतांत, परित्यक्त, रिकामे, सकयल, असुरक्षित, सत्ताहीन, बळी, दुर्लक्षीत, लज्जास्पद, काडून उडोवप, संकोच, द्वेषपूर्ण परतून फाटीं सरप, चिडचिडें, राग, दुस्मानकाय, कारण, राग, राग, चुकीचें, RESENTINS, मत्सर करपी, अनिश्चीत, विध्वस्त, वायट, संकुचीत, ना, अनुमोदित, अनिश्चीत , UNSIGNIFIED, उत्सुक, हंसमुख, रूची, अभिमानी, मान्य, बळिश्ट, शांत, अंतरंग, आशावादी, कंटाळो, लॉन्गी, उदास, निराश, सोडून दिल्लें, गुन्यांवकार, टाळप, भयानक, निराश, असंमती, कच्चें, THAT, THREATENED, INJURED, UMI खाट, नाका, विशय, अनिश्चित, अधीर, भंय, भंय, आश्चर्य, सुखी, दुख्खी, नापसंत, राग

STICKER FOR SALE चुंबक भावनांचो चक्र

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER