Sözleýiş patologiýasynyň sözleýiş patikasy SLP – Türkmen

SLP söz patologiýasy ses ýazgysy
Her kim gürlemegiň dogry ýoluny tapandyklaryna ynanmak bilen UKRAINE-daky söweş hakda gürleşýär. Her gün başdan geçirmeli sözlerimiz iň soňky habarlardyr öýdemok! Heartüregiňiz agyrýança, ähli sesler çykýança we tolkuna çykýançaňyz, haýsydyr bir saz diňlemek ajaýyp. Ajaýyp sazanda sizi Nordic 2 tonly gitara sesi bilen gyzykly festiwala başga ýere alyp biler. Jamaamaýkanyň toparydy, ýöne nyşanlary gaty ýadymda däl. Bu oturylyşykda tehno ýa-da retro tansydy, ýöne rokstedi söýgi DJ-dir, Nordik ruhy bilen 2 tonly gitaraçy oňa şeýle at beripdir.

Slp derejesi bar, geljekde gürleýji bolmak, diňe tolkun uzynlygy bolmak, ýönekeý bejergi bolmak indi möhüm däl. Bir gezek lukmanda autizm bardy, soň bolsa söz patologiýasyny açdy.

Bu SLP Speech Path Sound Sticker-i satyn alyp bilersiňiz

109350095_sticky-runners_EJUG5
ångström, ångströmi erkeklik aty
  • 1. Tolkun uzynlyklary üçin millimetriň milliondan birine deň bolan fiziki ölçeg birligi.
  • diferensiýa optika, spektrografiýa, kristalografiýa we atom fizikasynda ulanylýan tolkun uzynlyklary üçin ölçeg birligi, mikronyň 1/10000-e deňdir.
  • düşündiriş nyşany Å
ETIMOLOGI: A:
  • Fransuz angstrœm.
  • Fransuz diliniň angströmine serediň.
  • Angström bilen – Şwesiýaly fizik.